Nieuws
22-06-2017
Het Platform Bronbemalen hield dinsdag 13 juni 2017 een bijeenkomst onder de uitdagende titel 'Kwaliteit van bronbemalingen op grote hoogte'. Wat kan de bemalingsketen van elkaar én van de luchtvaart leren, was de vraag die leidde tot een aantal inspirende voordrachten en filmpjes.  Lees meer...
20-06-2017
Lake Toba op Noord-Sumatra is er daar een van. Er worden bijvoorbeeld twee nieuwe tolwegen en een nieuwe ferry-verbinding aangelegd om de toeristen naar en over het meer te vervoeren. Die plannen zijn onderdeel van... The post Roadmap en model voor verbetering waterkwaliteit Lake Toba (Sumatra) appeared first on Deltares.  Lees meer...
19-06-2017
Digitaal wordt de standaard, ook voor archeologie  Lees meer...
16-06-2017
Het verhaal over hoe het land onder de huidige Noordzee precies is verdronken ligt nu voorlopig onder water en zand begraven. Niet alleen is dat verhaal geologisch en archeologisch belangrijk, maar het leert ons ook... The post Boren in het verdronken land onder de Noordzee appeared first on Deltares.  Lees meer...
15-06-2017
De Deltares Software Dagen zijn bij uitstek de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met mede-gebruikers en de experts van Deltares. Het programma bestaat uit interactieve gebruikersdagen, interessante symposia, leerzame workshops en uitdagende... The post De Deltares Software Dagen zijn druk bezocht! appeared first on Deltares.  Lees meer...
15-06-2017
Reacties van sprekers Het middagsymposium werd gehouden op dinsdag 13 juni, tijdens de Deltares Software Dagen 2017, bij Deltares in Delft. Enkele quotes van de sprekers, over het huwelijk en over de plek van de... The post Leidingen in dijken: zijn ze veilig of moeten ze wijken? Impressie van het middagsymposium tijdens de Deltares Software Dagen appeared first on Deltares.  Lees meer...
15-06-2017
Veel jonge professionals vinden het belangrijk om te netwerken en kennis uit te wisselen. Maar vaak is er weinig tijd om dat te realiseren. Verschillende organisaties geven tegelijkertijd aan dat de jonge professional niet zichtbaar is en dat kennisoverdracht in het werkveld bodem en ondergrond belangrijk is.  Lees meer...
14-06-2017
CROW heeft de nieuwe richtlijn 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ gepubliceerd. Deze richtlijn presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen die beter past bij de huidige praktijk van grondroerende activiteiten.  Lees meer...
08-06-2017
TRICO-aanpak TRICO staat voor ‘Toolset for Rapid Interactive Collaborative Optioneering’. De methode houdt in dat stakeholders middels innovatieve visualisatietechnieken (o.a. een MAP Table, snelle hydrologische modellen voor overstromingssimulaties) direct worden betrokken bij het opstellen van... The post Nederland helpt Wisbech met waterveilige gebiedsontwikkeling appeared first on Deltares.  Lees meer...
07-06-2017
NEN heeft het normontwerp voor de gewijzigde NEN 5717 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ en gewijzigde NEN 5720 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek’ gepubliceerd met mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm.  Lees meer...
07-06-2017
Het grootste deel van het fosfaat dat in het oppervlaktewater aanwezig is, is niet direct beschikbaar voor opname door algen of andere waterorganismes. Dat is door Van der Grift vastgesteld in een uitgebreide veldcampagne in... The post IJzerhoudend grondwater maakt fosfaat minder schadelijk appeared first on Deltares.  Lees meer...
06-06-2017
RWS Leefomgeving Bodem+ heeft voor het eerst haar bodem- en ondergrondvraagstukken integraal op de markt gezet. Advies- en ingenieursbureau Tauw, deelnemer van de SamenwerkingsOvereenkomst Ingenieursdiensten (SO3), heeft deze opdracht gegund gekregen.  Lees meer...
01-06-2017
De daling is nu op enkele centimeters per jaar en is daarmee een stuk hoger dan de wereldwijde zeespiegelstijging van enkele millimeters per jaar. Dat is alarmerend voor de delta die slechts 1-2 meter boven... The post Verdrinking van de Mekongdelta dreigt door bodemdaling appeared first on Deltares.  Lees meer...
01-06-2017
Water speelt een cruciale rol in ontwikkelingsstrategieën op zowel mondiale, regionale als lokale schaal. Voldoende en betrouwbare toevoer van schoon water is nodig voor landbouw, huishoudens, industrieën en voor het opwekken van (duurzame) energie. Wanneer... The post Hoe verhouden water, klimaat en conflict zich tot elkaar in een onzekere toekomst? appeared first on Deltares.  Lees meer...
30-05-2017
Gebruikersdagen & Symposia De gebruikersdagen en symposia zijn georganiseerd om ervaringen over software en specifieke applicaties te delen met mede modelleurs, onderzoekers en softwareontwikkelaars. Presentaties worden verzorgd door gebruikers en productexperts als warming-up voor levendige... The post De nieuwste ontwikkelingen in software tijdens Deltares Software Dagen appeared first on Deltares.  Lees meer...
24-05-2017
In 2016 werd er meer dan 2,5 miljoen ton grond gereinigd. Iets minder dan het topjaar 2014, toen werd ruim 2,6 miljoen ton grond gereinigd, maar meer dan de 2,45 miljoen ton van 2015.  Lees meer...
23-05-2017
Op dit moment is door het DG Milieu van de Europese Unie (dat op de invoering van de diverse kaderrichtlijnen toeziet) geconstateerd dat de implementatie ervan niet altijd soepel verloopt. Daarom is besloten om de... The post Blue2 kosten en baten Europese waterregels inzichtelijk appeared first on Deltares.  Lees meer...
23-05-2017
Kiwa draagt haar rol als beheerder van de Beoordelingsrichtlijn voor het aanleggen en herstellen van tankinstallaties per 1 juni 2017 over aan SIKB. Het gaat om BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties. De BRL is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging.  Lees meer...
22-05-2017
In het derde kwartaal van 2016 is het project Bodemonderzoek van de toekomst gestart, om bij te dragen in het concretiseren van de ambities van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en de Omgevingswet. Het project, mede mogelijk gemaakt door het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en ondergrond (KIBO), moet leiden tot richtlijnen voor beheerders om op het schaalniveau van beheergebieden bodemonderzoek voor nieuwe opgaven voor duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond te initiëren. Verschillende actuele maatschappelijke vragen vormen de basis voor het onderzoeksproject, waaronder grootschalige monitoring van de dikte van afdeklagen van slootdempingen. Bij het onderzoek naar een efficiënte onderzoeksstrategie voor grootschalige monitoring van afdeklagen wordt samengewerkt met de Omgevingsdienst Midden-Holland. De onderzoeksopgave is substantieel; het gaat hier om ruim 5.000 strekkende kilometer sloten die in het verleden zijn gedempt met onder andere bouw- en sloopafval, industrieel afval en bedrijfsafval. Om ecologische risico’s te voorkomen, worden dempingen met verdacht materiaal afgedempt met een afdeklaag van tenminste 40 cm dikte. Voor het controleren van de dikte van deze afdeklagen zijn verschillende technieken mogelijk, naast de traditionele wijze van het gebruik van een peilstok kan dat bijvoorbeeld ook met grondradar.  Lees meer...
22-05-2017
Ruim veertig werkvoorbereiders, KAM-functionarissen en kwaliteitsverantwoordelijke directieleden en certificerende instellingen discussieerden dinsdag 16 mei jl. over het werken met de beoordelingsrichtlijn BRL 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening.  Lees meer...
19-05-2017
Een bijzondere spreker op Schakeldag 2017 is Melvin Redeker. Al meer dan 25 jaar lang is Redeker gepassioneerd avonturier. Met kleine teams verkent hij de grens tussen het mogelijke en het onmogelijke. Gewaagde pionierstochten van de Himalaya tot de onderwaterwereld van de diepe zee.  Lees meer...
18-05-2017
Heb jij vroeger aardrijkskunde gehad? Dan is de kans groot dat je vooral met je neus in de boeken zat. Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school verandert dat.  Lees meer...
18-05-2017
Het Duurzaamheidsverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat laat net als vorig jaar zien dat alle onderdelen van haar organisatie weer duurzamer zijn gaan opereren.  Lees meer...
13-05-2017
De website van Bodem+ is verhuisd vanuit RWSleefomgeving naar haar eigen domein. De tweede stap van het ombouwen van RWSleefomgeving tot portal. De content van Bodem+ is nu als volgt gecategoriseerd: - aanvragen (van erkenningen en verklaringen); - bodem en ondergrond; - natuurlijk kapitaal; - wet- en regelgeving.  Lees meer...
10-05-2017
In navolging op publicatie van het wijzigingsbesluit is nu ook de wijziging van de Regeling financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) in de Staatscourant geplaatst. De gewijzigde regels treden per 1 juli 2017 in werking. De aanpassingen moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen.  Lees meer...
09-05-2017
De jaarlijkse themadag van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond zit nog vers in het geheugen. Op een mooie dinsdagmiddag in april kwamen in Utrecht ruim zestig professionals in bodem, grondwater en ondergrond samen. Vorig jaar was deze gericht op de SPOED-locaties; de focus lag dit jaar op de brede transitie naar een integrale, maatschappelijke aanpak van de disciplines. We blikken terug op een inspirerende middag.  Lees meer...
05-05-2017
De regels en normen voor asbestonderzoek in bodem en grond zijn sterk in ontwikkeling. Wij hebben alles voor u op een rij gezet, zodat u welke normen wanneer gelden, en welke veranderingen u nog kunt verwachten.  Lees meer...
02-05-2017
Bodemcentrum is op 31 maart 2017 gefuseerd met Stichting Bodembeheer Nederland. Deze stichting is in 2015 opgericht om vanuit één organisatie bedrijven met een bodemverontreiniging te ondersteunen – financieel en operationeel.  Lees meer...
29-04-2017
Een jaar na de start van het project Kennis binnen het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 maken we graag met u de balans op. Het draait in deze bijeenkomst om de 3 D's: Delen, Discussie & Doen.  Lees meer...
25-04-2017
In het Staatsblad is een wijziging van het  Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) geplaatst. Dit wijzigingsbesluit treedt per 1 juli 2017 in werking. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit besluit treedt ook een aanpassing van de regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 in werking. De aanpassingen moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen.  Lees meer...
20-04-2017
Tien gemeenten rond Leiden – samen de Hart van Holland-gemeenten – gaan gezamenlijk aan de slag met het opstellen van een regionale agenda voor de Omgevingsvisie 2040. Eén van de opgaven in dit gebied is bodemdaling in relatie tot de verstedelijking. Die opgave pakken de gemeenten met elkaar op maar ook met andere partijen. Zo werd onlangs samen met het UP een expertmeeting georganiseerd over Bodemdaling en Omgevingsvisie.  Lees meer...
20-04-2017
Grote belangstelling voor themabijeenkomst ‘Asbestonderzoek in bodem, is dat werkbaar?’  Lees meer...
12-04-2017
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) gaan samenwerken aan een verdere verbetering en borging van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van sleufloze aanleg van ondergrondse infra. Waar NSTT de kennis en ervaring heeft over sleufloze technieken, kan SIKB bijdragen aan normontwikkeling en borging.  Lees meer...
11-04-2017
Veertien archeologen hebben gebruik gemaakt van de Maatwerkoplossing om zich in te kunnen schrijven in het Actorregister Archeologie. Deze registratie is vanaf 1 juli 2016 mogelijk voor alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn en die gravend onderzoek verrichten. Sommige ervaren archeologen beschikken voor deze certificering met registratie echter niet over alle benodigde diploma’s. Het Centraal College van Deskundigen Archeologie heeft voor hen een maatwerkoplossing gecreëerd.  Lees meer...
22-03-2017
Op 9 maart kwamen ruim 100 toezichthouders op het gebied van bodem en waterbodem bijeen om zich op te hoogte te stellen van actualiteiten en om kennis- en praktijkervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Deelnemers waren afkomstig uit het hele land; van Groningen tot Zuid-Limburg, en van Enschede tot het Rijnmondgebied.De toezichthouders van omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen, politie, Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport spraken over een breed palet aan onderwerpen. Op het programma stonden:  Lees meer...
05-09-2016
Call for abstracts voor AquaConSoil2017; het internationale congres voor toegepaste kennis over bodem-water-sedimentbeheer.  Lees meer...
30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. Lees meer...
03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. Lees meer...
29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. Lees meer...
29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' Lees meer...